MR

Medezeggenschapsraad
Het doel van de MR is de medezeggenschap van ouders en schoolteam over de beslissingen die het schoolbestuur, ten aanzien van de school neemt, te regelen. Medezeggenschap is mogelijk over allerlei onderwerpen. Hierbij een aantal voorbeelden: organisatie van de school, schoolreglement, andere schooltijden, fusie scholen, doelstelling van de school, ouderparticipatie, benoeming leerkrachten, ARBO en de schoolgids.

Ouders en leerkrachten kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Zij overleggen met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken.

De MR heeft drie soorten rechten;
 
1. Het instemmingsrecht. Elke geleding heeft instemmingsrecht over zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld: het schoolplan en de schoolgids.
2. Het adviesrecht. Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school, bijvoorbeeld fusieplannen en het aanstellingsbeleid.
3. Initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR aan de directie voorstellen kan doen over aangelegenheden die de school aangaan, of zijn standpunten kenbaar kan maken.

Samenstelling van de MR
De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders (en het team) zitting in hebben. Ouders kunnen bij de vertegenwoordigers van de MR terecht met vragen, klachten of suggesties.

De MR op onze school bestaat uit 4 leden. Twee leden worden uit en door de ouders gekozen. Dit noemen we de oudergeleding, hierin zitten Peter Weijl en Michiel Heideman. De andere twee leden worden gekozen door het schoolteam. Dit noemen we de teamgeleding, hierin zitten dit jaar Suzanne Oosterhof en Ursula Berentsen.

De MR komt ongeveer 5 keer per jaar bijeen.
Contact opnemen met de MR kan via; mr.leemvoort@paraatscholen.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT